biuro funduszy strukturalnych

Realizowane projekty

 • STAŻE WIŚ PK

  Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych do udziału w płatnym stażu w ramach projektu „Wzrost liczby kompetentnych do wykonywania zawodu inżyniera absolwentów WIŚ PK” realizowanego przez Wiś Politechniki Krakowskiej. Staże przysługują studentom /studentkom studiów stacjonarnych kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna.

  Pierwszy etap przyjmowania dokumentacji projektowej kończy się 30 maja 2014 roku

  Szczegółowe informacje dotyczące udziału w stażu oraz niezbędnej dokumentacji

  znajdują się na stronie w zakładce STAŻE.

  więcej »
 • Politechnika Krakowska dla MSP

  Projekt skierowany jest do pracowników sektora MSP, uczestnikami szkoleń są pracownicy
  wydelegowani przez swoich pracodawców, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
  Z jednego przedsiębiorstwa w szkoleniu może uczestniczyć jedna, bądź dwie osoby. Jeżeli na
  szkolenie skierowana zostaje jedna osoba to wskazanym jest, aby uczestniczyła w dwóch różnych
  szkoleniach.

  więcej »
 • Podniesienie kwalifikacji kadr inżynierskich - studia podyplomowe

  Projekt jest reakcją na realne potrzeby rozwoju rynku pracy przez ustawiczne kształcenie podnoszące wiedzę, umiejętności i kompetencje pracowników przedsiębiorstw branżowo związanych z: inżynierią i ochroną środowiska, budownictwem i energetyką. Grupa docelowa projektu to pracownicy sektora MSP i dużych z terenu całej Polski.

  W ramach projektu uruchomilismy 10 tematów studiów podyplomowych.

  Kierunki studiów prowadzone przez Wydział Inżynierii Środowiska:
  Hydrologia i hydraulika stosowana w inżynierii i gospodarce wodnej
  Zaopatrzenie w wodę, usuwanie i unieszkodliwianie ścieków oraz metody analitycznej oceny jakości wody i ścieków
  Zarządzanie i audytowanie systemami zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i unieszkodliwiania ścieków, ekonomiczne i techniczne aspekty ich rozwoju
  Projektowanie konstrukcji geotechnicznych
  Geoinżynieria w ochronie środowiska
  Doradztwo energetyczne w budownictwie

  Kierunki studiów prowadzone przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK:
  Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH
  Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi
  Systemy zarządzania środowiskowego – ISO14000/EMAS
  Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków
   

  więcej »
 • Laboratorium

  Pomieszczenie pod laboratorium hydrauliczne jest już przygotowane (sala 013). Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu, w którym zostanie wyłoniona firma odpowiedzialna za dostarczenie sprzętu. Są to stanowiska umożliwiające poznanie, zmierzenie i interpretację warunków statyki i dynamiki przepływu powierzchniowego i podziemnego, a także wizualizację i ocenę złożonych procesów oddziaływania wód powierzchniowych i podziemnych poprzez proces parowania i infiltracji. W przyszłym roku, w ramach projektu przewidziany jest też montaż zewnętrznego ogródka hydrologicznego, który - połączony z urządzeniami w laboratorium stacjonarnym, umożliwi zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących procesów klimatyczno-meteorologiczne decydujących o odpływie rzecznym i podziemnym. Realizacja projektu umożliwi korzystanie z nowoczesnego wyposażenia w trybie - stacjonarnych ćwiczeń laboratoryjnych studentom i doktorantom wszystkich typów studiów, - pomiarów polowych na potrzeby realizacji projektów przejściowych, prac dyplomowych i doktorskich oraz prac naukowych tworzących bazę dla kształcenia ustawicznego w trybie podyplomowym.

  więcej »
 • ZIZOZAP

  Badania w ramach projektu mają na celu rozwiązanie problemu obniżania się potencjału ekologicznego i funkcjonalnego zbiorników retencyjnych w wyniku ich starzenia się i wpływu działalności człowieka. Dane uzyskane z badań hydrologicznych, hydrogeologicznych i fizyko chemicznych wody oraz osadów dennych, a także sparametryzowane wskaźniki ekologiczne i higieniczne odnoszące się do stanu flory i fauny oraz środowiska przyrodniczego wokół zbiornika są zbierane i integrowane w bazach danych. Na podstawie wyników badań i scenariuszy gospodarki wodnej powstanie numeryczny model zbiornika retencyjnego. Umożliwi on bieżącą ocenę stanu jakościowego i funkcjonalnego zbiornika oraz symulowanie i prognozowanie jego zmian. Przedstawione będą także propozycje wykorzystywania zbiornika goczałkowickiego dla rozwoju rekreacji. Wypracowany uniwersalny system będzie służyć efektywniejszemu planowaniu i zarządzaniu eksploatacją zbiorników retencyjnych, podejmowaniu racjonalnych decyzji tak, aby chronić potencjał ekologiczny zbiorników przy jednoczesnym utrzymaniu ich funkcji. Więcej informacji o projekcie: www.zizozap.pl

  więcej »
 • Inżynieria Środowiska

  Projekt pomoże wykształcić przyszłych inżynierów inżynierii środowiska, tak, aby ich umiejętności lepiej odpowiadały potrzebom rynku pracy. W ramach projektu m.in.:


  > Zostaną zmodernizowane metody nauczania na kierunku studiów (m.in. poprzez przygotowanie nowoczesnych podręczników i pomocy naukowych)
  > Będą podnoszone kompetencje kadry naukowej WIŚ tak, aby efektywniej przekazywała studentom posiadane umiejętności - między innymi poprzez kurs umiejętności negocjacyjnych i kurs języka angielskiego
  > Tradycyjne metody nauczania zostaną uzupełnione e-learningiem: studenci będą uczestniczyć w części zajęć drogą elektroniczną dzięki platformie edukacyjnej
  > Zorganizowane są zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku - aby przejście z poziomu szkoły średniej do szkoły wyższej było łatwiejsze
  > Przeprowadzone będą szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych dla studentów - aby łatwiej było im poruszać się po rynku pracy
  > Umożliwimy skorzystanie studentom z praktyk u potencjalnych pracodawców - świetny sposób na przedstawienie się od jak najlepszej strony i zdobycie pracy
  > Zostały zmodernizowane dwa działające kierunki studiów podyplomowych na WIŚ oraz zostaną utworzone dwa nowe. Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych poniżej:

  więcej »
 • Kierunki zamawiane

  "Wzrost liczby absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej zdolnych do wykorzystania wiedzy w kreowaniu rozwoju spełniającego wymagania Środowiskowe" tzw. kierunki zamawiane, program realizowany od 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach matematycznych, technicznych i przyrodniczych – kluczowych dla rozwoju gospodarki kraju. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przygotowanych do podejmowania i realizacji zadań na rzecz rozwoju gospodarki, poprzez zbudowanie systemu zachęcającego do podejmowania i ukończenia kształcenia na trzech realizowanych przez WIŚ priorytetowych kierunkach kształcenia: Inżynieria Środowiska, Budownictwo oraz Ochrona Środowiska. Czas trwania projektu - 1.09.2010 – 30.09.2015 jest związany cyklem kształcenia na WIŚ PK i obejmuje: - jeden pełny cykl na studiach dwustopniowych w ramach Inżynierii Środowiska – 5 lat (3,5+1,5 roku), - trzy cykle na studiach uzupełniających magisterskich Inżynieria Środowiska - 3x1,5 roku - dwa pełne cykle nauki na studiach jednostopniowych w zakresie Budownictwa oraz Ochrony Środowiska– 2x3,5 roku. Zakresem projekt obejmuje teren całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem części południowo – wschodniej kraju ze względu na strukturę pochodzenia kandydatów na studia.

  więcej »

Dokumenty